Outsourcing právních služeb v oblasti hromadného řešení sporné agendy soudní cestou

Outsourcing je evergreenem v mnoha oblastech, které řeší nejen velké korporátní společnosti, ale dnes také segment středních a malých podniků (SME). Opatrné přešlapování prognostiků nad makro-čísly jednotlivých odvětví nenaznačuje rychlý návrat růstu tržeb předkrizového období a trend tlaku na optimalizaci nákladové stránky podnikání tak bude jednoznačně pokračovat.

Outsourcing obecně může být skvělým nástrojem přímé redukce těchto nákladů – lidských zdrojů včetně jejich obměny a rozvoje, pronájmu prostor, licenčních vztahů, obnovy technologií a majetku. Dotýká se nejširší škály oblastí – ICT, logistiky, back-office, stravování, externí komunikace, marketingu a v neposlední řadě také právních služeb.

Výhody outsourcingu jsou, domnívám se, více než zřejmé a je tedy pochopitelné, že se dnes tento přístup stává součástí dlouhodobých strategií firem.
V oblasti hromadného řešení sporné agendy soudní cestou můžeme uvažovat o úsporách v řádech milionů korun ročně při využití služeb oborově specializované advokátní kanceláře, která bude ve své praxi schopna zajistit právní služby při vymáhání stovek či tisíců případů ročně. Nejpříjemnějšími okolnostmi tohoto druhu outsourcingu je jednak celá úhrada „z vnějšku odebraných“ právních služeb třetí stranou – tedy žalovaným, resp. povinným z pohledávky a dále možnost práce s pohledávkou v podobě jejího daňově uznatelného odpisu v případě uplatnění nároku soudní cestou ve většině odvětví. Advokátní kanceláře dnes nesou v plné míře provozní náklady svých klientů do doby úhrady advokátní odměny dlužníkem samotným. Tato již zavedená praktika se velice pozitivně odráží v cash-flow mandantů.
Právě specifika outsourcingu v oblasti právních služeb a stanovení advokátní odměny ve smyslu zákonné úpravy (vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění) však paradoxně ukazují na ambivalentnost této oblasti v problematice outsourcingu. Za určitých, kvalifikovaně ošetřených okolností, totiž dokáže společnost generující nebo nakupující stovky případů pohledávek ročně, realizovat vlastní mimořádný výnos, který dosud jejími účetními výkazy toliko procházel na straně výnosů a nákladů, jako nárok účastníka řízení na náhradu jeho nákladů, resp. nárok advokátní kanceláře na úhradu advokátní odměny. 
Progresivní finanční ředitelé nadnárodních společností již v některých případech byli schopni právě v oblasti služeb právní pomoci v dotčené oblasti (hromadné žaloby) nastavit návrat ke kvalitní in-house praxi, která je způsobilá zajistit zajímavé mimořádné výnosy na straně mandanta, resp. ve významné míře přispět k úspoře nákladů. Zvládnutí uvedeného procesu na profesionální úrovni si ve fázi jeho implementace samozřejmě žádá vysoce sofistikovaný přístup a nejlépe i využití předcházejících zkušeností, nicméně jak je shora uvedeno, v současné době je již na českém trhu realitou.
Současně je zřejmé, že zahrnutí procesů soudního vymáhání pohledávek do vlastní agendy věřitelů, zejména jde-li o značný rozsah (počet) takových případů, může věřiteli přinést mnohem rozsáhlejší kontrolu nad jeho vztahy se zákazníky, kterými byli či budou i jeho současní dlužníci za současné maximalizace efektivity jejich řízení.
AK Chase Pullman díky svým zkušenostem na tomto poli dokáže prostřednictvím analýzy interních podnikových procesů v oblasti právních služeb doporučit a implementovat jeden, nebo druhý přístup v závislosti na vhodnosti řešení v konkrétním případě.

Jana Korábová
Miloš Hrdina

> Detail
Jana Korábová

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail