Česká kancelář pojistitelů

Historické a mezinárodní souvislosti, charakter, vznik a členská základna

Již v polovině minulého století bylo i přes zřetelné rozdíly v úpravě podmínek pojištění odpovědnosti v jednotlivých státech zřejmé, že je potřeba vylepšit ochranu osob, které utrpěly újmu v mezinárodním provozu. S tím souvisely 2 základní cíle:

1) bylo potřeba zajistit, aby žádné oběti dopravní nehody nebylo na újmu, že jí byla škoda způsobena cizozemským vozidlem,

2) bylo zřejmé, že je nutno uvolnit silniční provoz v rámci Evropy v tom smyslu, že bude odstraněna povinnost sjednávat na hranicích evropských států potřebné pojištění.

Na podnět Švýcarska pak Výbor pro vnitrozemskou dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů přijal výše uvedené cíle za své. V květnu 1948 byl založen Podvýbor pro silniční dopravu a jím bylo také vydáno mezinárodní osvědčení o pojištění (tzv. „zelená karta“). Na základě ní má být od té chvíle každý cizozemský řidič pojištěn proti nebezpečí plynoucí z provozu na pozemních komunikacích, a to dle podmínek navštívené země. Na tomto podkladě pak bylo dne 25.1.1949 přijato Organizací spojených národů Doporučení č. 5, které pak bylo několikrát novelizováno. Dle něho měla být v každé evropské zemi vytvořena centrální organizace, nazvaná Kancelář, která by měla být uznána vládou příslušné země. Kanceláře jednotlivých zemí měly být dle uvedené vize sjednoceny v Radě Kanceláří, která bude plnit funkci jejich zastřešující organizace. Hlavní činnost Kanceláří má být dvojí. Za prvé mají dle Doporučení vydávat svým členům, tj. pojišťovnám, mezinárodní osvědčení o pojištění zelené barvy. Za druhé si mají vzájemně zaručovat vrácení nákladů té kanceláři, která se zabývala nějakým nárokem na náhradu škody, pokud vyřizovala nehody, které v její zemi byly způsobeny vozidlem s cizozemskou poznávací značkou.

Všemi Kancelářemi dohromady je v současné době ročně vyřízeno více než 100.000 škodných událostí. Jen pro představu je možno uvést údaj Německé kanceláře pojistitelů. Jen tato kancelář se v roce 2003 zabývala 47.354 škodnými událostmi. Nejvíce škod způsobily vozidla z Nizozemí (8.814), následuje Polsko (7.428) a Francie (4.264). Česká republika zaneprázdnila v tomto roce Německou kancelář pojistitelů 3.471škodnými událostmi.

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti, se pojistitel stává členem České kanceláře pojistitelů (dále jen „Kancelář“ nebo „ČKP“). Jeho členství pak trvá až do doby, než nabude právní moci rozhodnutí, kterým bylo toto povolení odejmuto. Pojišťovna z jiného členského státu, která chce provozovat pojištění odpovědnosti na našem území na základě práva zřizovat pobočky nebo na základě svobody volného poskytování služeb, se stává povinně členem ČKP. Na takové pojišťovně ale nesmí být požadováno, aby poskytla jakýkoli jiný příspěvek nebo platbu ve prospěch Kanceláře či fondu státu poskytování služeb kromě poplatku, který musí odvádět pojistitelé sídlící v členském státě poskytování služeb. Každý člen Kanceláře je povinen jí platit příspěvky, jejichž použitelnost je ovšem omezena pouze na zabezpečení působnosti Kanceláře. O výši příspěvků, které mohou mít podobu příspěvků řádných a mimořádných, rozhoduje shromáždění členů. Jejich výše je stanovena buď pevnou částkou za vozidlo, jež je uvedeno v pojistné smlouvě nebo procentuálním podílem z předepsaného pojistného. Členové ČKP jsou povinni vytvářet technické rezervy, jelikož ručí za závazky ČKP, a to poměrně dle výše svých příspěvků. „Kancelář je právnickou osobou sdružující jednotlivé pojistitele provozující pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kteří touto formou zabezpečují plnění úkolů, které jim vyplývají z provozování pojištění odpovědnosti, jak ve směru k poškozeným, tak i k národním Kancelářím pojistitelů jiných států."1

 

Mgr. Jana Slintáková

 

 

1 KARFÍKOVÁ, M.; PŘIKRYL, V.; ČECHOVÁ, J. Základy pojišťovacího práva. I. vyd., Praha: Orac, 2001.s. 115.


Jana Kubištová

> Detail
Miloš Hrdina

> Detail
Vladimír Nováček

> Detail