Rok 2013 přinese významné novinky v oblasti exekucí

1.ledna 2013 nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,  a další související zákony (sn. tisk č. 537, sen. tisk č. 357). Tento předpis přinese mnoho změn nejen v občanském soudním řádu a exekučním řádu, ale také v mnoha dalších souvisejících zákonech.[1] Novela přináší některé významné změny v oblasti exekucí, které si tento článek bere za cíl stručně přiblížit.

Postoj Exekutorské komory k novele přiblížil její prezident Mgr. Ing. Jiří Prošek: „Exekuce byly nejčastěji novelizovanou oblastí. Až teď jsme se dočkali potřebné změny. Exekuční právo tu platilo 50 let, bylo zastaralé a nefunkční. Prostředky, které novela od Nového roku nabídne, budou konečně efektivní a moderní adekvátně době.“

 

Mezi nejdůležitější novinky, které novela zavádí, patří beze sporu to, že novela odstraňuje tzv. „dvojkolejnost“ tím, že u soudu bude prováděn výkon rozhodnutí jen ve vyjmenovaných případech a v ostatních případech bude exekuce vedena přímo soudními exekutory. Důvodem zrušení dvojkolejnosti byl především fakt, že soudní výkon rozhodnutí představuje nejnákladnější a nejméně efektivní postup. K provedení exekuce už exekutor nebude muset vždy čekat na pověření soudu, ale v některých případech rozhodnou sami exekutoři pouze pod dohledem soudu. Tímto opatřením se má soudům výrazně administrativně ulevit.  Jiří Prošek k tomu uvedl: „Nyní to bude fungovat tak, že soud pověří exekutora formou opatření. Exekutor o tom následně zpraví dlužníka. V případě, že dlužník bude chtít protestovat, podá návrh na zastavení. Princip bude podobný jako u dědictví u notáře.“ Po novele bude soud nutně rozhodovat o vymezených druzích pohledávek, například ve věcech bydlení nebo ve věcech týkajících se nezletilých dětí.

 

Novela přináší změnu spočívající v povinnosti slučování exekucí, které jsou vedeny jedním věřitelem proti témuž dlužníkovi, a to na návrh dlužníka i ty, které jsou vedeny různými exekutory. V případě více exekucí vedených u různých exekutorů bude na návrh dlužníka rozhodovat soud, který řízení spojí a určí, který z exekutorů řízení povede. Dopad na dlužníka je takový, že bude hradit náklady pouze jednoho řízení místo dvou či více. V praxi exekutorům poslouží neveřejný elektronický rejstřík zahájených exekucí vedený Ministerstvem spravedlnosti, přístupný pouze soudům a Komoře exekutorů.

 

Povinnost věřitele zaslat předžalobní výzvu dlužníkovi je další z novinek, které novela zavádí do občanského soudního řádu. Taková výzva ke včasnému uhrazení pohledávky musí být dlužníkovi zaslaná nejméně sedm dnů před podáním návrhu na zahájení řízení. Upomínka bude mít v praxi především takový význam, že dlužník se o svém závazku dozví dřív, než dluh naroste o náklady exekučního řízení. Podrobněji jsme se tomuto tématu věnovali v příspěvku „Nová úprava institutu předžalobní upomínky“, který je publikován rovněž na webových stránkách Kubištová& Co.

 

Změny se budou týkat rovněž způsobu výkonu rozhodnutí. Za pozornost stojí novou úpravou zavedená možnost dražby členských práv v bytových družstvech, když družstevní byt bude nově zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu, takže z výtěžku se uspokojí větší část dluhů. Dále zavádí novela možnost dražit pohledávky, obchodní podíly, a možnost exekučně zabavit řidičský průkaz pro nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Naopak se zavádí po úspěšných snahách Ligy na ochranu zvířat nemožnost exekučně postihnout zvířata, která jsou člověku společníkem.[2]

 

V neposlední řadě se mezi nová pravidla řadí povinnost exekutora, bude-li o to požádán, provést z průběhu mobiliární exekuce videozáznam, dále se zavádí institut tzv. předražku[3], anebo nově stanovený limit nákladů na jednu cestu exekutora.

Shrnuto a podtrženo, novela účinná od Nového roku 2013 má především zmodernizovat exekuční právo, zrychlit a zefektivnit výkon exekučních titulů, sjednotit postup při jejich výkonu, jakož i snížit výdaje státní kasy. Jestli novinky přinesou zamýšlený záměr, ukáže teprve praxe.

Mgr. Kateřina Kubátová

[1] Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, tzv. notářský řád, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a další, celkem 21 zákonů.

[2] Přesné vymezení zní „zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník“.

[3] Po vydražení bude mít ještě třetí osoba možnost učinit podání vyšší o 25% a tak získat příklep. Předpokladem pro to je, že původní vydražitel nezvýší na stejnou úroveň.

 

Peter Klobušický

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail
Jana Kubištová

> Detail