„Vězeňská novela“ trestního zákoníku (první část)

Dne 8.12.2012 nabyla účinnosti kontroverzní novela zákona č. 40/2009, trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), která prošla relativně bouřlivým zákonodárným procesem, v rámci něhož Poslanecká sněmovna nejprve přehlasovala zamítnutí návrhu zákona Senátem Parlamentu České republiky a následně dokonce i veto prezidenta republiky.

Shora uvedený zákon, který nese č. 390/2012 Sb., je někdy označován jako tzv. „vězeňská novela“, jelikož je jeho hlavním cílem snížení počtu osob nacházejících se ve vězení pro odsouzení ke krátkodobým trestům odnětí svobody. Nová úprava je často označována za účelovou, jak bude vysvětleno dále, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že se stane pravděpodobně velmi významným nástrojem v rukou obhájců, je vhodné se seznámit s jejími stěžejními prvky.

K omezení počtu osob nacházejících se ve výkonu trestu dochází prostřednictvím popisované novely v několika směrech. Jde zejména o snížení trestních sazeb u některých trestných činů, dále o možnost přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení a v neposlední řadě o zavedení příznivějších podmínek pro odsouzené při využití institutu podmíněného propuštění. Předmětem první části článku bude krátká analýza změn, které se dotkly trestných činů zanedbání povinné výživy a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Podstatné změny doznala skutková podstata trestného činu zanedbání povinné výživy uvedená v ust. § 196 TZ. Jde o jednu ze dvou skutkových podstat, u nichž došlo právě ke snížení trestních sazeb. Do dne účinnosti novely se neplacení výživného z nedbalosti trestalo odnětím svobody až na dvě léta. Pokud bylo prokázáno, že se obžalovaný neplacení výživného vyhýbá úmyslně, mohl být odsouzen až na tři roky téhož trestu. Tyto dvě základní trestní sazby byly novelou sníženy o 1 rok. Zcela pak bylo vypuštěno ustanovení o trestu odnětí svobody v rozmezí jednoho roku až pěti let, který mohl být uložen tehdy, pokud byl pachatel za tento trestný čin již potrestán nebo odsouzen. To tedy znamená, že je v současné době případná recidiva u tohoto trestného činu pouhou přitěžující okolností, nikoli však již kvalifikovanou skutkovou podstatou.

Velmi diskutovanou částí novely je pak nový § 196a TZ obsahující zvláštní ustanovení o trestání. Právě toto ustanovení bylo jedním z důvodů, pro které prezident republiky využil svého práva veta a vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně České republiky. Zmírnění trestů odnětí svobody u trestného činu zanedbání povinné výživy totiž zákon částečně kompenzuje možností uložit obžalovanému přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel, zejména pak tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit výživné bude mařena nebo ztěžována. Pokud následně odsouzený doloží, že dluh na výživném uhradil, soud na jeho žádost obligatorně rozhodne o upuštění od výkonu zbytku předmětného omezení, a to dokonce i před vykonáním zbytku trestu, který mu byl zároveň uložen. Předmětem kritik, a to i ze strany prezidenta republiky, se toto ustanovení stalo zejména z toho důvodu, že neexistuje žádná souvislost mezi řízením motorových vozidel s neplacením výživného. Naopak dle těchto hlasů platí, že řidičský průkaz je především nástroj umožňující člověku vydělávat peníze, třeba právě proto, aby platil alimenty.

Druhým ustanovením, kterého se dotkly změny související se snížením trestních sazeb, je pak § 337 odst. 1 TZ. Skutkovou podstatu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání naplní pachatel trestného činu tehdy, pokud např. řídí v době, kdy to má zakázáno nebo pokud nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody. I změna, která se dotkla tohoto ustanovení, byla a je předmětem kritik, když de facto zvýhodňuje osoby, které se dopustily trestného činu. Osoby, které totiž ve shora uvedeném smyslu nerespektují zákon, jsou v důsledku přijetí pojednávané novely stále méně postižitelní, když jim nově hrozí trest odnětí svobody pouze do výše dvou let, na rozdíl od dosavadních třech let.

Mgr. Jana Slintáková

 

Barbora Honzíková

> Detail
Vladimír Nováček

> Detail
Šimon Kubišta

> Detail