Hromadná správa rizikových pohledávek

Specializaci v oblasti advokátních služeb je možné označitza dlouhodobý trend globálně zasahující středně velké advokátní kanceláře.
Ty se dříve, či později profilují v jednotlivých oblastech práva, které jsou jejich partnerům historicky nejbližší a existuje s nimi hluboká zkušenost.OBECNÉ TRENDY

Stejně je tomu rovněž v oblasti hromadné správy rizikových pohledávek, resp. závazkového práva, jejíž specifický charakter si vyžaduje zvládnutí mimořádně odlišné vnitřní organizační struktury v rámci advokátní kanceláře, která danému tématu věnuje podstatnou část své praxe. Značnému množství případů přebíraných k řešení před obecnými soudy musí odpovídat počet a odbornost zaměstnanců, řešení technologie zpracování, vybavení výpočetní technikou, nadstandardní vztahy s úřady soudních exekutorů a v neposlední řadě způsob naplnění vysokých nároků na ochranu zpracovávaných osobních údajů jednotlivých žalovaných. Organizační náročnost detailního zvládnutí procesů svázaných s vysokou úrovní poskytovaného právního zastupování v oblasti hromadné správy rizikových pohledávek je příčinou plného převzetí agendy spojené se soudním řešením balíků těchto pohledávek, do značné míry suplujícím pracovní náplň právních úseků velkých korporací.
Advokátních kanceláří schopných naplnit současně kvalitativní a ekonomická očekávání klientů disponujících významnými počty případů rizikových pohledávek je dnes v popisované oblasti práva relativně stabilní počet a začínající subjekty se potýkají s mnoha překážkami pro úspěšné absolvování výběrových řízení, důvěryhodností pro klienta počínaje, a vlastní schopností posoudit a posléze i naplnit časovou a odbornou náročnost procesu samotného, konče. 


SOUČASNÁ SITUACE – BEZPOČET DLUŽNÍKŮ

Zásadním faktorem ovlivňujícím pokles nebo růst počtu rizikových pohledávek je míra zadlužování domácností a firem. Nabídka společností úvěrujících současnou spotřebu jednotlivců a podporu rozvoje podnikání je stále agresivněji implantována celé šíři trhu. Upřednostnění okamžité konzumace nad konzumací odloženou, bez zvážení podstatných rizik s takovým chováním spojených, stojí jistě v základu vysokého poměrného nárůstu množství delikventních pohledávek společností kreditujících služby, zboží nebo finanční prostředky svým klientům.
Ukazatel vývoje rizikové části portfolií má podle naší zkušenosti tendenci k dynamičtějšímu růstu než samotný průběh míry zadlužení. To je způsobeno zejména snahou o vytěžení stále méně bonitních segmentů klientely v oblasti okamžité spotřeby.
Možnost mimosoudního uplatnění právoplatných nároků na dlužnících lze obecně naplnit jen do míry ochoty a schopnosti dlužníků dostávat svým předešlým závazkům. Nikoliv nepodstatná část klientů výše zmíněných úvěrujících společností se dostává v průběhu obchodního vztahu do situace, ve které nedostojí závazkům a zatíží tak potenciální předpokládané výnosy společnosti nejen diskontinuem ve splácení ceny služeb, případně úroků a jistiny, ale také rostoucími náklady spojenými s procesem vymáháním takto nenaplněného závazku. Právě tyto náklady mohou být do značné míry omezeny v případě mandátního zastoupení subjektu, který své nároky hodlá hromadně uplatnit před soudem prostřednictvím spolupracujícího externího advokátního zástupce.
Při realizaci procesu vymáhání pohledávek soudní cestou, nikoliv cestou inkasních agentur, je třeba započítat lhůty, které justiční orgány potřebují ke zpracování žalobních či jiných návrhů. Přesto, že doba trvání nalézacího řízení v České republice přesahuje celoevropské standardy (což však nelze osvědčit u řízení vedených TELCO společnostmi před Českým telekomunikačním úřadem), je třeba poukázat na skutečnost, že právě v souvislosti s nárůstem soudních řízení spojených s hromadnou správou rizikových pohledávek a jejich zpravidla nízkou náročností na skutkové dokazování, přijali justiční orgány opatření k urychlenému vyřizování zmíněné agendy. Tato skutečnost se pak výrazně podepisuje na rychlosti řízení, které se v této specifické oblasti blíží evropské praxi.


PROČ VYHLEDAT ADVOKÁTA?

Mnoho korporací i menších společností v současné době stále ještě nevyužívá všech výhod outsourcingu právních služeb v hromadné správě rizikových pohledávek. Vrcholoví manažeři společností využívají subdodávky v mnoha oblastech a výjimkou není ani právní zastoupení v jednotlivých závažných obchodních sporech, za jejichž úspěch obvykle nedokáže vnitřní právní úsek převzít dostatečnou míru záruk. V hromadné správě rizikových pohledávek to však ještě není pravidlem a představa ztráty kontroly nad procesem tlaku na delikventního klienta je pro mnohé konzervativní řídící pracovníky stále ještě velmi delikátní téma. 
Výhody spolupráce společností s externími advokátními kancelářemi v tomto úseku práva jsou přitom natolik zřejmé. Zmíním dvě nejzásadnější:
– větší míra úspěšnosti soudního inkasa a případné exekuce, pokud jsou v gesci externí a nikoliv interní, která je zapříčiněna výrazně vyššími motivačními prvky na straně externího partnera, právní společnosti,
– zásadní úspora nákladů spojených s prostředky vynaloženými na vlastní proces interního vymáhání oproti jejich téměř celkovému přenesení na externího právního zástupce a v konečném důsledku přímo na dlužníka samotného.
Rizika spojená s takovou volbou jsou pak minimální, neboť externí advokátní kanceláře zachovávají bezprecedentní oborovou etiku České advokátní komory, resp. Stavovských předpisů a pojištění odpovědnosti případného profesního pochybení dokáže v plné míře zajistit riziko klienta v novém, uvnitř vlastní společnosti nedosažitelném rozměru.
Zajímavým aspektem problematiky správy hromadných rizikových pohledávek je bezesporu úspěšnost celého procesu. Ten je možné zjednodušeně rozdělit do dvou fází, které se ovšem v čase překrývají. 
Je takřka nemožné míru úspěšnosti celého procesu zobecnit a hodnotit průměrně, neboť se bude velice výrazně lišit podle zaměření klientovy obchodní strategie a segmentů trhu, kterých se dotýká. Přesto si dovolím uvést příklad jednoho z možných vývojů úspěšnosti, který vychází z konkrétních historických dat spolupráce s jedním z našich významných klientů, leasingovou společností, a zohledňuje také informace čerpané ze zdrojů publikovaných Českou advokátní komorou, resp. Exekutorskou komorou České republiky.


Zdroj dat: Chase Pullman v.o.s., 2001-2006NÁROČNOST PROCESU HROMADNÉ SPRÁVY RIZIKOVÝCH POHLEDÁVEK

Jak z již uvedeného vyplývá, proces hromadné správy rizikových pohledávek je velice komplexní. Zvládnutí všech jeho aspektů si vyžaduje nejen značnou minulou právní a organizační zkušenost, ale i konstantní držení kroku s vývojem. Ten dnes v jednom příkladu za všechny míří také do oblasti elektronického podávání žalob. Schopnost rychlého přizpůsobení technologií a průběžného růstu kvalifikace pracovníků poskytuje jen úzký, ale přesto deskriptivní vhled do problematiky spojené se zastupováním klientů na té nejvyšší úrovni. Zároveň představuje jednu z výzev, které jsou všichni partneři Chase Pullman v.o.s. (www.chasepullman.cz) a jejich spolupracující tým připraveni beze zbytku přijmout.


Jaroslav Jankrle
Partner advokátní kanceláře, Praha


Barbora Honzíková

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail
Vladimír Nováček

> Detail