Velikost ČR z perspektivy MSP

Velikost ČR z perspektivy MSP

Ačkoli jsou titulky zpráv běžně zaměřené především na události a skandály velkých podniků a korporací, nejvýznamnější domácí i světovou ekonomickou roli hrají především malé a střední podniky (MSP). Alespoň rámcová znalost  počtu obyvatel a velikosti republiky patří do všeobecného povědomí jejích obyvatel. Jen velmi malá část obyvatel už ale dokáže hovořit o tom, kolik je v naší zemi podniků, natož si pak představit, jak jsme na tom ve srovnání s jinými státy Evropy.

Jména malých ani středních podniků nejsou až na výjimky známá a přitom s jejich výkonností stojí a padají ukazatele hrubého domácího produktu, nezaměstnanosti, inflace i většiny dalších veličin.  Z mnoha úřednických úst zní často slova o potřebě podpory tohoto „segmentu“ podnikaní. Fakticky se však podpory dočkají nejvýše jednotky procent z celkového počtu MSP.

Pojďme se ale věnovat především srovnání velikosti segmentu MSP v ČR se situací v Evropě, potažmo s populačně i geopoliticky velmi podobně vybaveným Maďarskem.

Srovnání ve Výše uvedené tabulce ukazuje, že ČR mírně zaostává za Evropským průměrem v podílu malých a středních podniků ve vlastní struktuře MSP. V mikro segmentu je naopak její pozice silnější téměř o 3% body. Je tedy zjevné, že podnikání v režimu OSVČ má v ČR znatelně vyšší váhu, než je tomu v průměru zbytku EU-27. Potřeba větší míry podpory a motivace právě segmentu OSVČ k překročení vlastního stínu při přemýšlení o postupu z roviny samozaměstnavatele do roviny poskytovatele pracovního místa je nabíledni. Je to právě segment OSVČ, který potřebuje zvýšit svou míru jistoty pro to, aby se odhodlal k progresi do vyšší úrovně podnikání. Z tabulky je patrné, že prakticky stejnou měrou zasahuje tato problematika i Maďarsko, ačkoli je tu již náznak pozitivního trendu přechodu několika set subjektů z Mikro do Malého segmentu podnikání.

Jakkoli obě konkrétně uvedené země přispívají k populaci EU-27 prakticky shodně 2%, v obou případech je zřejmé, že co se týče podnikatelského podílu v EU-27, představuje proporce jejich příspěvku  50-100% nárůst oproti populačnímu podílu.  Na první pohled je tedy v obou zemích výrazná podnikatelská nálada obyvatelstva ve srovnání s Evropským průměrem.

Tato statistika je jednou z mnoha, které monitorujeme, abychom dokázali přispívat k podpoře a větší stabilitě MSP jak v rámci ČR, tak potažmo v celé Evropě.

Jana Korábová

Jana Korábová

> Detail
Šimon Kubišta

> Detail
Peter Klobušický

> Detail