Pomoc malým a středním podnikům při vymáhání pohledávek

Každý den v Evropě zkrachuje několik desítek malých a středních podniků kvůli tomu, že jim jejich zákazníci nezaplatili faktury. Tyto firmy nekrachují proto, že by někomu něco dlužily, ale proto, že někdo dluží jim. Tato paradoxní situace se stala každodenní realitou pro řadu firem v Evropě. Více než polovina podnikatelů si stěžuje, že kvůli opožděným platbám se jejich firmy dostávají do druhotné platební neschopnosti. A tento problém se nadále prohlubuje. V letech 2011 a 2012 se počet podnikatelů, kteří se v této situaci ocitli, zvýšil o 10 %.

 

Řešení špatné platební morálky je jednou z priorit Evropské komise. V době, kdy míra nezaměstnanosti v řadě zemích EU dosahuje dvojciferných čísel, je nezbytné se zabývat podstatou tohoto jevu. Je zřejmé, že nezaplacené pohledávky významně přispívají k bankrotům firem. V roce 2012 zaniklo v EU kvůli platební neschopnosti 450 000 pracovních míst a vznikl neuhrazený roční dluh ve výši 23,6 miliard eur.

Evropská komise v rámci boje proti tomuto nešvaru navrhla novou směrnici, která byla přijata v únoru 2011. Novásměrnice posiluje ochranu podniků před nedodržováním lhůt splatnosti. Zjednodušuje a sjednocuje postupy a je použitelná ve všech členských státech s účinkem od 16. března 2013. To znamená, že i když určitý stát Unie neprovedl směrnici do svého vnitrostátního práva ve stanovené lhůtě, mají podniky právo uplatňování nových evropských předpisů vyžadovat. Podnikatelé, kteří vymáhají své oprávněné pohledávky, tak dostávají do ruky nový a účinný nástroj.

Směrnice je závazná pro orgány veřejné správy, které v roli zadavatele musí za dodané zboží a služby zaplatit do 30 dnů nebo, za velmi výjimečných okolností, do 60 dnů. Pokud není lhůta splatnosti dodržena, musí dlužník uhradit úrok z prodlení, jehož sazba je minimálně 8 procentních bodů nad referenční sazbou Evropské centrální banky. Orgány veřejné správy nesmí stanovit nižší sazbu úroku z prodlení. Veřejní zadavatelé mají rovněž povinnost uhradit věřiteli dodatečné náklady vzniklé při vymáhání pohledávky.

Na úrok z prodlení mají věřitelé, kteří vymáhají své pohledávky, nárok automaticky. Rovněž mohou získat minimální paušální částku ve výši 40 eur jako náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Mohou požadovat i náhradu za veškeré další náklady spojené s vymáháním dlužné částky, pokud budou jejich požadavky přiměřené.

Soukromé podniky musí faktury uhradit do 60 kalendářních dnů, pokud se výslovně nedohodnou jinak a pokud to není hrubě nespravedlivé vůči věřiteli. Tato opatření by měla vytvořit příznivější podmínky, které postupně povedou k nastolení lepší platební morálky ve všech oblastech hospodářské činnosti.

Evropská komise zahájila informační kampaň, aby podniky na jejich nová práva a nároky upozornila. Kampaň probíhá ve všech členských státech od října 2012 do konce roku 2014.

Převzato z ec.europa.eu

Peter Klobušický

> Detail
Šimon Kubišta

> Detail
Jana Korábová

> Detail