Právní a Ekonomické aktuality

10.11.2014
Výbor společenství vlastníků jednotek podle NOZ

Ani společenství vlastníků jednotek (SVJ) se nevyhnulo změnám při soukromoprávní rekodifikaci v roce 2014. Nový občanský zákoník (NOZ) poskytuje v mnohých ohledech větší volnost k úpravě poměrů pomocí stanov, současně však klade na statutární orgány SVJ nemalé nároky. Tento článek přiblíží téma odpovědnosti osob, které zastávají ve SVJ funkci člena výboru.

04.11.2014
FAQ DINO

FAQ DINO

Lidé, které zajímá služba DINO České pošty často kladou tyto dotazy:

07.10.2013
K odpovědnosti insolvenčního správce a následkům porušení povinnosti odborné péče

Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře.

15.07.2013
„Vězeňská novela“ trestního zákoníku (druhá část)

V této druhé části článku navazujícího na stať ze dne 28.12.2012 se v rámci zákona č. 390/2012 Sb., který je v odborné veřejnosti nazýván někdy také „vězeňskou novelou“, zaměřím na otázku možnosti přeměny trestu odnětí svobody na trest domácího vězení a dále také na změny v podmíněném propuštění.

20.03.2013
Odmítnutí a zamítnutí žaloby v občanskoprávním sporném řízení v prvním stupni

Tento článek přibližuje problematiku odmítnutí a zamítnutí žaloby, poukazuje na významné prvky těchto rozhodnutí a jejich důsledky.

08.03.2013
Velikost ČR z perspektivy MSP

Velikost ČR z perspektivy MSP

Ačkoli jsou titulky zpráv běžně zaměřené především na události a skandály velkých podniků a korporací, nejvýznamnější domácí i světovou ekonomickou roli hrají především malé a střední podniky (MSP). Alespoň rámcová znalost  počtu obyvatel a velikosti republiky patří do všeobecného povědomí jejích obyvatel. Jen velmi malá část obyvatel už ale dokáže hovořit o tom, kolik je v naší zemi podniků, natož si pak představit, jak jsme na tom ve srovnání s jinými státy Evropy.

29.01.2013
Pozor na obvyklou chybu

Pozor na obvyklou chybu při úhradě nákladů spojených se správou domu a pozemku.

28.12.2012
„Vězeňská novela“ trestního zákoníku (první část)

Dne 8.12.2012 nabyla účinnosti kontroverzní novela zákona č. 40/2009, trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“), která prošla relativně bouřlivým zákonodárným procesem, v rámci něhož Poslanecká sněmovna nejprve přehlasovala zamítnutí návrhu zákona Senátem Parlamentu České republiky a následně dokonce i veto prezidenta republiky.

10.12.2012
Novinky v elektronickém rozkazním řízení a otázky související

Ministerstvo spravedlnosti již od počátku roku 2012 spustilo na vybraných soudech (Krajský soud v Plzni, okresní soudy v Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a v Ostravě, obvodní soud pro Prahu 5) pilotní provoz aplikace centrálního elektronického platebního rozkazu (CEPR).

27.11.2012
Ústavní soud rozhodl o zrušení třídenní lhůty k uplatnění námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu

Ústavní soud České republiky rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 16/12 dne 16. října 2012 o návrhu navrhovatelky K. Š. na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení, takto:

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vladimír Nováček

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail
Barbora Honzíková

> Detail